Statut

Rozdział l

Postanowienia ogólne

§1

Stowarzyszenie o nazwie Stowarzyszenie Przyjaciół Bazyliki w

Studziannie, będące stowarzyszeniem pożytku publicznego, zwane dalej „Stowarzyszeniem", jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem mającym na celu realizację działalności społeczno -użytecznej prowadzonej w sferze zadań publicznych a zmierzających poprzez propagowanie inicjatyw, postaw i działań do ochrony zabytków i dóbr kultury a w szczególności do remontu i renowacji zabytkowego zespołu bazylikowe - klasztornego Księży Filipinów w Studziennie wpisanego do rejestru dóbr kultury narodowej oraz wspieranie organizacyjne i rzeczowe osób fizycznych i jednostek organizacyjnych, które takie podejmuj ą działania.

§2

Siedzibą Stowarzyszenia jest Klasztor Księży Filipinów w Studziannie, 26-315 Poświętne, ul. Główna 7.

§3

Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach /Dz. U. z 1989 r. nr 20, póz. 105 z późn. zm./ Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie /Dz. U. 96 póz. 873 z późn. zm./ oraz niniejszego statutu i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

§4

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania.

§5

Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje teren Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swych celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§6

Czas trwania Stowarzyszenie nie jest ograniczony.

§7

Stowarzyszeni realizuje cele przez:

1. Podejmowanie działań w celu remontu i renowacji Zespołu Bazyliki i Klasztoru Księży Filipinów w Studziennie wpisanego do rejestru dóbr kultury narodowej.

2. Ochronę wspólnych interesów ich członków.

3. Wspieranie idei ochrony zabytków, dóbr kultury i tradycji.

4. Podejmowanie działań zmierzających do ochrony zabytków.

5. Prowadzenie działalności charytatywnej.

6. Organizowanie różnorodnych imprez i innych form upowszechniania

kultury muzycznej i artystycznej, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

7. Współdziałanie ze stowarzyszeniami kulturalnymi i innymi instytucjami upowszechniającymi kulturę

§8

Stowarzyszenie celem realizacji swych statutowych zadań może powołać inne organizacje w granicach prawem dopuszczonych.

§9

Realizując powyższe zadania Stowarzyszenie opiera się na społecznej pracy członków. Może jednak zatrudnić pracowników do prowadzenia swych spraw.

§10

1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej

2. Członkami zwyczajnymi Stowarzyszeni mogą być także cudzoziemcy zamieszkujący na Rzeczypospolitej Polskiej a także poza jej granicami.

3. Osoby prawne mogą by ć członkami wspierającymi.

§11

Członkowstwo Stowarzyszenia nabywa się przez przyjęcie

kandydatury przez Zarząd Stowarzyszenia zwykłą większością głosów w drodze uchwały. Członkowstwo honorowe nadaje na wniosek Zarządu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków.

§12

1. Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są:

a) swój ą postawą i działaniami przyczynić się do wzrostu roli i znaczenia Stowarzyszenia,

b) dbać o jego dobre imię,

c) popierać i czynnie realizować cele Stowarzyszenia,

d) przestrzegać powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień statutu,

e) regularnie opłacać składki.

2. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo brać udział w życiu Stowarzyszenia

a) przysługuje mu bierne i czynne prawo wyborcze,

b) wnioskować we wszystkich sprawach dotyczących celów funkcjonowania Stowarzyszenia,

c) korzystać z lokali Stowarzyszenia,

d) korzystać z rekomendacji, gwarancji i opieki Stowarzyszenia w swej działalności,

e) korzystać z innych możliwości, jakie stwarza swoim członkom Stowarzyszenie.

§13

1. Osoby prawne mogą zostać członkami wspierającymi poprzez złożenie oświadczenia woli Zarządowi Stowarzyszenia, który podejmuje stosowaną uchwałę.

2. W takim samym trybie następuje ustanie członkowstwa wspierającego Stowarzyszenie.

3. Formę i rodzaj wspierania Stowarzyszenia członkowie wspierający ustalą z Zarządem Stowarzyszenia.

4. Członkowie wspierający korzy stają z praw przysługującym członkom zwyczajnym wymienionych w §12 ust. 2 pkt. a-b.

§14

Skreślenie z listy członków Stowarzyszenia następuje przez: .

1. Rezygnację pisemną złożoną na ręce Zarządu.

2. Wykluczenie przez Zarząd:

a) za działalność sprzeczną ze statutem oraz uchwałami Stowarzyszenia,

b) nieusprawiedliwione nie branie udziału w pracach Stowarzyszenia,

c) zaleganie z opłatą składki członkowskiej przez trzy okresy,

d) na pisemny, umotywowany wniosek co najmniej 10 członków Stowarzyszenia z przyczyn lit. a i b,

e) utratę praw obywatelskich w wyniku prawomocnego wyroku sądu.

3. Śmierć członka.

§15

Od uchwały Zarządu w sprawie wykluczenia członkowi przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków na co najmniej 21 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. Uchwała Walnego Zgromadzenia jest ostateczna.

Rozdział II

Władze Stowarzyszenia

§16

Władzami Stowarzyszenia są:

1. Walne Zgromadzenie Członków.

2. Zarząd.

3. Komisja Rewizyjna.

§17

Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszeni trwa 4 lata.

§18

Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadaj ą zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, jeśli dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej.

§19

Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie Członków.

l. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd co najmniej jeden raz na dwanaście miesięcy lub częściej na pisemny, uzasadniony wniosek co najmniej % członków Komisji Rewizyjnej lub co

najmniej ¼ członków Stowarzyszenia, powiadamiając o jego terminie, miejscu i propozycjach porządku obrad wszystkich członków listami poleconymi lub w każdy inny skuteczny sposób co najmniej 14 dni przed terminem rozpoczęcia obrad.

2. W Walnym Zgromadzeniu winna uczestniczyć co najmniej połowa członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie, który może być wyznaczony o godzinę później tego samego dnia - może ono skutecznie obradować bez względu na liczbę uczestników.

3. W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczy ć członkowie zwyczajni stowarzyszenia oraz z głosem doradczym członkowie wspierający i zaproszeni goście.

4. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

a) uchwalanie programu działania Stowarzyszenia,

b) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

c) uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia,

d) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi,

e) wybór członków zarządu i Komisji Rewizyjnej,

f) uchwalanie zmian statutu,

g) podejmowanie uchwal w sprawie powoływania przez

Stowarzyszenie innych organizacji, h) podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania stowarzyszenia, i) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wniesionych

przez członków stowarzyszenia, j) uchwalanie wysokości składek członkowskich, k) rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia na działalność

Zarządu.

5. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadaj ą zwykła większością głosów członków.

6. Zmiana statutu, odwołanie Prezesa, członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz rozwiązanie Stowarzyszenia, wymaga bezwzględnej większości przy obecności połowy członków Stowarzyszenia w pierwszym terminie; w drugim terminie wymóg obecności ponad połowy członków nie obowiązuje.

7. Każdemu członkowi przysługuje jeden głos.

§20

a. Zarząd składa się z 5 - l O członków wybranych przez Walne

Zgromadzenie. b. Zarząd składa się z Prezesa, 2 Wiceprezesów, Sekretarza,

Skarbnika i członków. c. Prezesa powołuje i odwołuje na czteroletnią kadencję Walne

Zgromadzenie.

d. Zarząd konstytuuje się na pierwszym po wyborach zebraniu. e. Do kompetencji Zarządu należy:

a) przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia,

b) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,

c) kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,

d) zwoływanie Walnego Zgromadzenia. f. Do Zarządu należą wszystkie uchwały nie zastrzeżone dla innych władz Stowarzyszenia.

§21

1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie.

2. Komisja Rewizyjna składa się z przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i członków.

3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

a) kontrola bieżącej pracy Stowarzyszenia,

b) składanie wniosków w przedmiocie absolutorium na Walnym Zgromadzeniu,

c) występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia.

4. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogę:

a) pełnić funkcji w zarządzie Stowarzyszenia ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,

b) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.

§22

1. Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn spadków, zapisów, dochodów z własnej działalności oraz ofiarności publicznej.

2. Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia dysponuje Zarząd.

3. Do reprezentowania Stowarzyszenia upoważniony jest Prezes lub osoba przez niego wyznaczona.

4. Do zaciągania zobowiązań upoważniony jest Zarząd w ramach kompetencji udzielonych przez Walne Zgromadzenie.

5. Zarząd nie może udzielać pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jej członków i ich rodzin.

6. Cały dochód Stowarzyszenia winien być przeznaczony na realizację celów statutowych.

§23

1. Stowarzyszenie rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia lub w innych przypadkach przewidzianych w przepisach prawa.

2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Prawa o stowarzyszeniach.

Wyszukiwarka

Organizacja Pożytku Publicznego

 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ BAZYLIKI W STUDZIANNIE (KRS: 0000214858) Uruchom on-line teraz

Stowarzyszenie Przyjaciół Bazyliki w Studziannie

ul. Główna 7,
26-315 Poświętne

Nr KRS: 0000214858

Data uzyskania statusu OPP: 2005.11.21

Statystyki
Odsłon artykułów:
195587

Odwiedza nas 37 gości oraz 0 użytkowników.